Skip to main content

Painéal na Moltóirí

Cuirfear foireann moltóireachta le chéile a bheidh comhdhéanta de thriúr, idir bhaill ón LMÉ, agus saineolaithe neamhspleácha ar an LMÉ, do gach gradam. Déanfar an mholtóireacht ar líne trí chruinniú ar Zoom. Ní cheadaítear do mholtóirí iontráil a chur isteach ar an gcatagóir a bhfuil moltóireacht á déanamh acu féin air, ná a bheith bainteach le hainmniúchán don chatagóir a bhfuil siad ag déanamh moltóireachta air.Déanfar measúnú ar gach catagóir gradaim faoi na critéir atá leagtha amach thíos agus féadfar ualú a chur i bhfeidhm ar roinnt critéar, ag brath ar an gcatagóir.Is cinneadh críochnaitheach é cinneadh an Phainéil Moltóireachta.Más mian leat a bheith san áireamh don Phainéal Moltóireachta, seol ríomhphost chuig info@medialiteracyireland.ie

Critéir

Tionchar (Rochtain & Feasacht)

 • Cad iad na scileanna litearthachta sna meáin a cuireadh chun cinn nó a forbraíodh mar chuid den tionscadal?
 • Cé a bhain leas as an tionscnamh?
 • Conas a chabhraigh an tionscadal plé a chothú ar litearthacht sna meáin, saincheisteanna a tháinig chun cinn, bearnaí sa soláthar agus deiseanna comhoibrithe a aithint.

Meastóireacht

 • Conas a rinneadh tomhas ar an tionchar?
 • Cad iad na táscairí feidhmíochta don tionscadal? Conas a rinneadh monatóireacht agus tomhas ar na táscairí sin?
 • Cad iad na ceachtanna a foghlaimíodh ón tionscadal? Conas a úsáideadh na ceachtanna seo chun gníomhaíocht sa todhchaí a fheabhsú?

Comhoibriú

 • Conas a léirítear comhoibriú sa tionscadal? Cé a bhí páirteach agus cén ról a bhí acu sa tionscadal ?
 • Conas a earcaíodh comhpháirtithe / páirtithe leasmhara?
 • Conas a cuireadh tacaíocht agus comhairle ar fail sa tionscadal do pháirtithe leasmhara litearthachta sna meáin?
 • Conas a cabhraíodh sa tionscadal plé a chothú ar litearthacht sna meáin, saincheisteanna a tháinig chun cinn, bearnaí sa soláthar agus deiseanna comhoibrithe a aithint

Inbhuanaitheacht/ Oidhreacht / Inscálaitheacht

 • Conas a mhaoinítear an tionscadal? An mbeidh an tionscadal inbhuanaithe nuair a bheidh an maoiniú tosaigh ídithe? Má bhíonn, cad iad na pleananna inbhuanaitheachta atá i bhfeidhm chun a chinntiú go leanfar leis?
 • Conas is féidir an idirghabháil a inscálú / a mhacasamhlú?

Cuimsiú (Éagsúlacht, Cothromas agus Inrochtaineacht)

 • Conas a comhlíonadh na riachtanais inrochtaineachta san idirghabháil?
 • Conas a cuireadh éagsúlacht chun cinn san idirghabháil / conas a cinntíodh éagsúlacht leis an idirghabháil?
 • Conas a cuireadh cothromas chun cinn san idirghabháil / conas a cinntíodh cothromas leis an idirghabháil?

Modhanna (Cumarsáid, Nuálaíocht, Cur Chuige)

 • Conas a chuir an tionscadal litearthacht sna meáin chun cinn in Éirinn?
 • Cad iad na modhanna nó na cuir chuige nuálacha a úsáideadh le linn na hidirghabhála?
 • Conas a roinneadh na ceachtanna leis an bpobal litearthachta sna meáin i gcoitinne?